فرآیندهای کاتالیستی از مهمترین و کلیدی ترین عملیات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و شیمیایی کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه به شمار می روند و با توجه به اینکه کاتالیست در تولید انواع سوخت ها و طیف وسیعی از فرآورده های میانی و نهایی مورد نیاز جامعه، نقش حیاتی دارند، اهمیت آنها به طور روز افزونی در حال افزایش است.

کاتالیزورهای تولیدی پارسیان مرک در آزمایشگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بهترین نتیجه را به عنوان کاتالیزورهای پتروشیمی ارائه کرده است.

متخصصین شرکت پارسیان مرک نوین در بخش کاتالیزور ،بنا به آزمایشات شیمیایی ؛ بهترین ماده را تولید و پس از تست های گوناگون و دریافت نتیجه مطلوب آن را ارائه وبه مشتری تحویل می نمایند.

مواد تولیدی مربوط به آزمایش مشتری می باشد و به صورت اختصاصی تولید می شود.

با توجه به محرمانگی فرمولها امکان معرفی کامل کاتالیزورهای تولیدی وجود ندارد.

کاتالیزورهای پتروشیمی تولیدی پارسیان مرک بهترین نتیجه را ایجاد خواهند کرد.

در صورتی که شما نیاز به ساخت کاتالیزور پتروشیمی  دارید با مدیریت بخش فروش تماس حاصل نمایید.

 

 

انواع کاتالیزور

کاتالیزور شیمیایی

کاتالیزور نفت

کاتالیزور

کاتالیزور پتروشیمی