آنالیزهای تیتراسیون (تعیین عیار) درست و موثق به محلول های حجم سنجی مجاز از جمله تیترازول و به دقت تنظیم شده نیاز دارد.

تیترازول ارائه شده در پارسیان مرک علاوه بر داشتن بهترین کیفیت به صورت آماده ۱ و۲ لیتری ارائه می شود.

با افتخار اعلام می داریم برای تامین نیازهای بازارهای داخلی پارسیان مرک اقدام به واردات و فروش محصولات مرک آلمان نیز کرده است.با اطمینان به کیفیت محصولاتمان  و وجود بازار مناسب  و درجهت احترام به حق انتخاب مشتری ضمن ارائه محصولات تولیدی به واردات و فروش محصولات اورجینال مرک آلمان نیز پرداخته ایم.

انواع تیترازول های تولیدی پارسیان مرک ایران:

تیترازول سود ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (NaOH 0.1 N)

تیترازول سود ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (NaOH 1 N)

تیترازول سود ۰/۱۱۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (NaOH  N/9)

تیترازول پتاس ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (KOH 0.1 N)

تیترازول پتاس ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی ­لیتری آماده (KOH 1 N)

تیترازول اسید اگزالیک ۰/۰۵ مولار ۱۰۰۰میلی­ لیتری آماده (C2H2O4 0.1 N)

تیترازول اسید کلریدریک ۰/۰۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (HCl 0.01 N)

تیترازول اسید کلریدریک ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (HCl 0.1 N)

تیترازول اسید کلریدریک ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (HCl 1 N)

تیترازول اسید سولفوریک ۰/۰۵ مولار (۰/۱N) 1000 میلی­ لیتری آماده (H2SO4 0.1 N)

تیترازول اسید سولفوریک ۰/۵ مولار (۱N)1000 میلی ­لیتری آماده (H2SO4 1 N)

تیترازول تیوسیانات آمونیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی ­لیتری آماده (NH4SCN 0.1 N)

تیترازول تیوسولفات سدیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (Na2S2O3 0.1 N)

تیترازول تیوسولفات سدیم ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (Na2S2O3 1 N)

تیترازول کربنات سدیم ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (Na2CO3 1 N)

تیترازول کلرید پتاسیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (KCl 0.1 N)

تیترازول کلرید پتاسیم ۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (KCl 1 N)

تیترازول برمید پتاسیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی ­لیتری آماده (KBr 0.1 N)

تیترازول کربنات پتاسیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (K2CO3 0.1 N)

تیترازول پرمنگنات پتاسیم ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (KMnO4 0.1 N)

تیترازول دی کرومات پتاسیم ۱/۶۰ مولار ۱۰۰۰ میلی ­لیتری آماده (K2Cr2O7 0.1 N)  

تیترازول نیترات نقره ۰/۱ مولار ۵۰۰ میلی­ لیتری (AgNO3 0.1 N)

تیترازول نیترات نقره ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (AgNO3 0.1 N)

تیترازول ید ۰/۰۵ مولار (۰/۱N) 1000 میلی­ لیتری آماده (I2 0.1 N)

تیترازول سدیم۰/۱EDTA مولار ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده (Na2 EDTA 0.1 N)  تیترازول سریم سولفات ۰/۱ مولار ۱۰۰۰ میلی لیتری آماده (Ce(SO4)2.4H2O 0.1 N)

محلول استاندارد کلرید پتاسیم ۳ مولار آماده (KCl 3 M) 100 میلی­ لیتری

محلول استاندارد کلرید پتاسیم ۳ مولار آماده (KCl 3 M) 500 میلی­ لیتری

محلول استاندارد کلرید پتاسیم ۳ مولار آماده (KCl 3 M) 1000 میلی­ لیتری

محلول بلانکیت ۱۰۰۰ میلی­ لیتری آماده  

سدیم هیدروکسید ۳۲ % یک لیتری آماده (NaOH 32 %)

 

انواع تیترازول های وارداتی مرک آلمان:

 

تیترازول سود ۰/۱ مولار آمپولی مرک (NaOH 0.1 N) (109959)

تیترازول سود ۱ مولار آمپولی مرک (NaOH 1 N) (109956)

تیترازول پتاس ۰/۱ مولار آمپولی مرک (KOH 0.1 N) (109921)

تیترازول اسید کلریدریک ۰/۰۱ مولار آمپولی مرک (HCl 0.01 N) (109974)

تیترازول اسید کلریدریک ۰/۱ مولار آمپولی مرک (HCl 0.1 N) (109973)

تیترازول اسید کلریدریک ۱ مولار آمپولی مرک (HCl 1 N) (109970)

تیترازول اسید سولفوریک ۰/۰۰۵ مولار (۰/۰۱N) آمپولی مرک (H2SO4 0.01 N) (109982)

تیترازول اسید سولفوریک ۰/۰۵ مولار (۰/۱N) آمپولی مرک (H2SO4   ۰٫۱ N) (109984)

تیترازول اسید سولفوریک ۰/۵ مولار (۱N) آمپولی مرک (H2SO4 1 N)  (۱۰۹۹۸۱)

تیترازول تیوسیانات آمونیم ۰/۱ مولار آمپولی مرک (NH4SCN 0.1 N) (109900)

تیترازول تیوسولفات سدیم ۰/۱ مولار آمپولی مرک (Na2S2O3 0.1  N) (109950)

تیترازول پرمنگنات پتاسیم ۰/۰۲ مولار (۰/۱N) آمپولی مرک (KMnO4 0.1 N) (109935)

تیترازول دی کرومات پتاسیم ۱/۶۰ مولار (۰/۱N) آمپولی مرک(K2Cr2O7   ۰٫۱ N) (109928)

تیترازول نیترات نقره ۰/۱ مولار آمپولی مرک (AgNO3 0.1 N) (109990)

تیترازول ید ۰/۰۵ مولار (۰/۱N) آمپولی مرک (I2 0.1 N) (109910)

تیترازول سدیم ۰/۰۱EDTA مولار آمپولی مرک (Na2 EDTA 0.01 N) (108446)

تیترازول سدیم ۰/۱EDTA مولار آمپولی مرک (Na2 EDTA 0.1 N) (109992)

تیترازول سریم سولفات ۰/۱ مولار یک لیتری مرک (Ce(SO4)2 0.1 N)  (۱۰۹۰۹۲)

محلول استاندارد کلرید پتاسیم ۳ مولار آماده مرک (KCl 3 M) 250 میلی ­لیتری (۱۰۴۸۱۷)

تیترازول بافر pH=4 آمپولی مرک  (۱۰۹۸۸۴)

تیترازول بافر pH=7 آمپولی مرک  (۱۰۹۸۸۷)

تیترازول بافر pH=9 آمپولی مرک  (۱۰۹۸۸۹)

تیترازول بافر pH=10 آمپولی مرک  (۱۰۹۸۹۰)