شرکت پارسیان مرک با بهره گیری از متخصصین حوزه شیمی و همچنین استفاده از بهترین مواد اولیه اقدام به تولید انواع مختلفی از ترکیبات نقره نموده است است.ترکیبات تولیدی با توجه به نوع قابل استفاده در گروه های مختلفی می باشد.کیفیت ترکیبات تولیدی برابر با ترکیبات تولیدی مرک آلمان می باشد و در آزمایشگاه های مجهز مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.

 

تولید انواع ترکیبات نقره Silver carbonate-Silver bromide-Silver iodide-Silver sulfate-Silver chloride

انواع ترکیبات نقره تولیدی پارسیان مرک

 1. فلوئورید نقره (AgF)                                   Silver Fluoride
 2. کلرید نقره (AgCl)                                     Silver Chloride
 3. برمید نقره (AgBr)                                    Silver Bromide
 4. یدید نقره (AgI)                                          Silver Iodide
 5. سولفات نقره(Ag2SO4)                             Silver Cyanide
 6. کربنات نقره (Ag2CO3)                           Silver Carbonate
 7. نیترات نقره (AgNO3)                                  Silver Nitrate
 8. استات نقره (AgOOCCH3)                          Silver Acetate
 9. اکسید نقره (Ag2O)                                     Silver Oxide
 10. کرومات نقره (Ag2CrO4)                          Silver Chromate
 11. دی کرومات نقره (Ag2Cr2O7)                 Silver Dichromate
 12. سیانید نقره (AgCN)                                  Silver Cyanide
 13. سولفید نقره(Ag2S)                                    Silver Sulfide
 14. سولفیت نقره (Ag2SO3)                               Silver Sulfite
 15. مولیبدات نقره (Ag2MoO4)                       Silver Molybdate
 16. تنگستات نقره (Ag2WO4)                        Silver Tungstate
 17. یدات نقره (AgIO3)                                      Silver Iodate
 18. برومات نقره  (AgBrO3)                              Silver Bromate
 19. فسفات نقره  (Ag3PO4)                          Silver Phosphate
 20. اگزالات نقره  (Ag2C2O4)                             Silver Oxalate
 21.  تیوسیانات نقره  (AgSCN)                    Silver Thiocyanate

 

قیمت انواع ترکیبات نقره:

 

برای استعلام قیمت به قسمت قیمت محصولات مراجعه کرده و یا با شماره های پارسیان مرک تماس حاصل نمایید