شرکت پارسیان مرک با بهره گیری از متخصصین حوزه شیمی و همچنین استفاده از بهترین مواد اولیه اقدام به تولید انواع مختلفی از ترکیبات نقره نموده است است.ترکیبات تولیدی با توجه به نوع قابل استفاده در گروه های مختلفی می باشد.کیفیت ترکیبات تولیدی برابر با ترکیبات تولیدی مرک آلمان می باشد و در آزمایشگاه های مجهز مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.

 

تولید انواع ترکیبات نقره Silver carbonate-Silver bromide-Silver iodide-Silver sulfate-Silver chloride

انواع ترکیبات نقره تولیدی پارسیان مرک

 1. فلوئورید نقره (AgF)                                    Silver Fluoride
 2. کلرید نقره (AgCl)                                      Silver Chloride
 3. برمید نقره (AgBr)                                     Silver Bromide
 4. یدید نقره (AgI)                                           Silver Iodide
 5. سیانید نقره (AgCN)                                  Silver Cyanide
 6. اکسید نقره (Ag2O)                                      Silver Oxide
 7. برومات نقره  (AgBrO3)                              Silver Bromate
 8. یدات نقره (AgIO3)                                      Silver Iodate
 9. فسفات نقره  (Ag3PO4)                          Silver Phosphate
 10. کربنات نقره (Ag2CO3)                            Silver Carbonate
 11. نیترات نقره (AgNO3)                                   Silver Nitrate
 12. استات نقره (AgOOCCH3)                           Silver Acetate  
 13. اگزالات نقره  (Ag2C2O4)                             Silver Oxalate
 14.  تیوسیانات نقره  (AgSCN)                    Silver Thiocyanate
 15. کرومات نقره (Ag2CrO4)                          Silver Chromate
 16. دی کرومات نقره (Ag2Cr2O7)                 Silver Dichromate
 17. مولیبدات نقره (Ag2MoO4)                       Silver Molybdate
 18. تنگستات نقره (Ag2WO4)                        Silver Tungstate
 19. سولفید نقره(Ag2S)                                     Silver Sulfide
 20. سولفیت نقره (Ag2SO3)                               Silver Sulfite
 21. سولفات نقره(Ag2SO4)                              Silver Cyanide
 22. پرمنگنات نقره  (AgMnO4)                  Silver Permangenate

 

قیمت انواع ترکیبات نقره:

 

برای استعلام قیمت به قسمت قیمت محصولات مراجعه کرده و یا با شماره های پارسیان مرک تماس حاصل نمایید