متخصصین پارسیان مرک نوین اقدام به تولید اسید سولفوریک مورد استفاده در روش ژربر نموده اند.روش ژربر برای تعیین نسبت چربی شیر استاندارد گردیده است ( به استاندارد اندازه گیری چربی شیر – روش ژربر ، شماره استاندارد ایران ۳۶۶ مراجعه شود).

 

قیمت محصول:

اسید سولفوریک ۹۱ % یک لیتری آماده (GERBER)    ۲۵۰/۰۰۰ ریال (۲۵ هزار تومان)