سیانید پالادیم در سنتزهای آلی، سیانید پالادیم در سنتز الفین سیانیدها از الفین­ها استفاده می شود و همچنین به عنوان کاتالیزور در واکنش محل گزینی انتخابی بین سیانوتری متیل سیلان و اکسیران­ها به کار می­رود. از این  ترکیب در آبکاری پالادیم استفاده می­شود.