نانو اکسیدها

نانو تری اکسید آنتیموان آلمانی (Sb2O3)

نانو اکسید آلومینیم هلندی (Al2O3)

نانو اکسید آهن سیاه مغناطیسی آلمانی (Fe3O4)

نانو اکسید آهن قرمز آلمانی (Fe2O3)

نانو دی اکسید تیتانیم آلمانی (TiO2)

نانو اکسید روی آلمانی (ZnO)

نانو دی اکسید سیلیسیم چینی (SiO2)

نانو اکسید کبالت بلژیکی (CoO)

نانو اکسید کبالت روسی (Co3O4)

نانو اکسید مس کانادایی (CuO)

نانو اکسید قلع روسی (SnO)

نانو اکسید منیزیم آلمانی (MgO)

نانو دی اکسید منگنز آفریقای جنوبی (MnO2)

نانو اکسید نیکل سیاه روسی (Ni2O3)

نانو اکسید نیکل سبز روسی (NiO)

نانو اکسید کروم روسی (Cr2O3)  

نانو اکسید سریم آمریکایی (CeO2)

نانو اکسید زیرکونیم ژاپنی (ZrO2)

نانو اکسید مولیبدن هندی (MoO3)

نانو اکسید تنگستن سوئیسی (WO3)

نانو اکسید ایتریم روسی (Y2O3)

نانو اکسید بیسموت (Bi2O3)

نانو اکسید جیوه (HgO)

نانو پودرهای فلزی

نانو پودر آهن (Fe)

نانو پودر مس (Cu)

نانو پودر نقره (Ag)

نانو پودر نیکل (Ni)

نانو پودر قلع (Sn)

نانو پودر بیسموت (Bi)

نانو پودر روی (Zn)

نانو پودر تنگستن (W)

نانو پودر مولیبدن (Mo)

نانو پودر کروم (Cr)

نانو پودر کبالت (Co)

نانو پودر آلومینیم ((Al

نانو پودر تیتانیم((Ti

نانو پودر منیزیم (Mg)

نانو پودر منگنز (Mn)

نانو ترکیبات نقره

نانو کلرید نقره (AgCl)  

نانو برمید نقره (AgBr)

نانو یدید نقره (AgI)  

نانو سیانید نقره (AgCN)  

نانو اکسید نقره (Ag2O)  

نانو برومات نقره (AgBrO3)  

نانو یدات نقره (AgIO3)  

نانو فسفات نقره (Ag3PO4)  

نانو کربنات نقره (Ag2CO3)

نانو استات نقره  (AgOOCCH3)

نانو اگزالات نقره  (Ag2C2O4)

نانو تیوسیانات نقره  (AgSCN)

نانو کرومات نقره  (Ag2CrO4)

نانو دی کرومات نقره  (Ag2Cr2O7)

نانو مولیبدات نقره  (Ag2MoO4)

نانو تنگستات نقره  (Ag2WO4)

نانو سولفید نقره  (Ag2S)

نانو سولفیت نقره  (Ag2SO3)

نانو سولفات نقره  (Ag2SO4)

نانو پرمنگنات نقره  (AgMnO4)

سایر نانو آنیون های عناصر شامل موارد زیر:

نانو سیانید ها

نانو فلورید ها

نانو یدید ها

نانو سولفید ها

نانو یدات ها

نانو کرومات ها

نانو دی کرومات ها

نانو اگزالات ها

نانو تیوسیانات ها

نانو کربنات ها

نانو هیدروکسید ها

نانو مولیبدات ها

نانو تنگستات ها

نانو فسفات ها

قیمت ترکیبات نانو:

مشتریان پارسیان مرک میتوانند برای استعلام قیمت و یا ثبت سفارش ترکیبات نانو پارسیان مرک از طریق تماس با شماره های مرکز پارسیان مرک موجود در انتهای صفحه و یا شماره تلفن همراه مدیریت فروش  ( ۰۹۱۵۵۲۴۶۶۲۷ ) اقدام نمایند.