آنیون (به انگلیسی: Anion) به یونی گفته می‌شود که به دلیل داشتن الکترون(های) اضافی در لایه الکترونی‌اش دارای بار الکتریکی منفی باشد. به عبارتی دیگر آنیون‌ها ذراتی‌اند که یون منفی دارند و یک یا چند الکترون گرفته‌اند.آنیونهای فلزی پارسیان مرک با برترین کیفیت و ارزان ترین کیفیت ارائه می شوند.

انواع آنیون های فلزی

(CN)سیانید

 (F)فلورید

 (I)یدید

 (S2-)سولفید

 (IO3)یدات

 (CrO42-)کرومات

 (Cr2O72-)دی کرومات

 (C2O42-)اگزالات

 (SCN)تیوسیانات

 (CO32-)کربنات

(OH)هیدروکسید

 (MoO42-)مولیبدات

 (WO42-)تنگستات

 (PO43-)فسفات

(CN)سیانید

سیانید منیزیم  Mg(CN)2

سیانید استرانسیم  Sr(CN)2

سیانید آهن (III)  Fe(CN)3

سیانید کبالت  Co(CN)2

سیانید نیکل  Ni(CN)2

سیانید مس  CuCN

سیانید روی  Zn(CN)2

سیانید کادمیم  Cd(CN)2

سایر آنیونهای فلزی

(F)فلورید

فلورید منیزیم  MgF2

فلورید استرانسیم  SrF2

فلورید باریم  BaF2

فلورید منگنز  MnF2

فلورید کبالت  CoF2

فلورید نیکل  NiF2

فلورید مس  CuF2

فلورید آلومینیم   AlF3

فلورید کادمیم  CdF2

فلورید سرب  PbF2

سایر آنیونهای فلزی

(I)یدید

یدید جیوه  HgI2

یدید قلع  SnI2

یدید سرب  PbI2

یدید بیسموت  BiI3

سایر آنیونهای فلزی

 

(S2-)سولفید

سولفید استرانسیم  SrS

سولفید باریم  BaS

سولفید کروم  Cr2S3

سولفید منگنز  MnS

سولفید آهن (II)  FeS

سولفید آهن (III)  Fe2S3

سولفید کبالت  CoS

سولفید نیکل  NiS

سولفید مس  CuS

سولفید روی  ZnS

سولفید کادمیم  CdS

سولفید جیوه  HgS

سولفید قلع  SnS

سولفید سرب  PbS

سولفید آنتیموان  Sb2S3

سولفید بیسموت  Bi2S3

سایر آنیونهای فلزی

(IO3)یدات

یدات کلسیم  Ca(IO3)2

یدات استرانسیم  Sr(IO3)2

یدات باریم  Ba(IO3)2

یدات کروم  Cr(IO3)3

یدات آهن (III)  Fe(IO3)3

یدات کبالت  Co(IO3)2

یدات نیکل  Ni(IO3)2

یدات مس  Cu(IO3)2

یدات روی  Zn(IO3)2

یدات کادمیم  Cd(IO3)2

یدات قلع  Sn(IO3)2

یدات سرب  Pb(IO3)2

یدات آنتیموان  Sb(IO3)3

یدات بیسموت  Bi(IO3)3

سایر آنیونهای فلزی

 

 

(CrO42-)کرومات

کرومات کلسیم   CaCrO4

کرومات استرانسیم  SrCrO4

کرومات باریم   BaCrO4

کرومات کروم   Cr2(CrO4)3

کرومات منگنز  MnCrO4

کرومات آهن (III)   Fe2(CrO4)3

کرومات کبالت   CoCrO4

کرومات نیکل   NiCrO4

کرومات مس   CuCrO4

کرومات روی   ZnCrO4

کرومات آلومینیم   Al2(CrO4)3

کرومات قلع   SnCrO4

کرومات سرب   PbCrO4

کرومات بیسموت   Bi2(CrO4)3

سایر آنیونهای فلزی

(Cr2O72-)دی کرومات

دی کرومات منیزیم    MgCr2O7

دی کرومات کلسیم    CaCr2O7

دی کرومات استرانسیم    SrCr2O7

دی کرومات باریم    BaCr2O7

دی کرومات کروم    CrCr2O7

دی کرومات منگنز    MnCr2O7

دی کرومات آهن (II)    FeCr2O7

دی کرومات آهن  (III)   Fe2(Cr2O7)3

دی کرومات کبالت    CoCr2O7

دی کرومات نیکل    NiCr2O7

دی کرومات مس    CuCr2O7

دی کرومات روی    ZnCr2O7

دی کرومات کادمیم    CdCr2O7

دی کرومات آلومینیم    AlCr2O7

دی کرومات قلع    SnCr2O7

دی کرومات سرب    PbCr2O7

دی کرومات آنتیموان    SbCr2O7

دی کرومات بیسموت    Bi2(Cr2O7)3

سایر آنیونهای فلزی

(C2O42-)اگزالات

اگزالات منیزیم  MgC2O4

اگزالات استرانسیم  SrC2O4

اگزالات باریم  BaC2O4

اگزالات منگنز  MnC2O4

اگزالات آهن (II)  FeC2O4

اگزالات نیکل  NiC2O4

اگزالات مس  CuC2O4

اگزالات روی  ZnC2O4

اگزالات کادمیم  CdC2O4

اگزالات قلع  SnC2O4

اگزالات بیسموت  ۳(Bi2(C2O4

سایر آنیونهای فلزی

(SCN)تیوسیانات

تیوسیانات کروم  Cr(SCN)2

تیوسیانات منگنز  Mn(SCN)2

تیوسیانات کبالت  Co(SCN)2

تیوسیانات نیکل  Ni(SCN)2

تیوسیانات مس  Cu(SCN)2

تیوسیانات روی  Zn(SCN)2

تیوسیانات کادمیم  Cd(SCN)2

تیوسیانات جیوه  Hg(SCN)2

تیوسیانات قلع  Sn(SCN)2

تیوسیانات سرب  Pb(SCN)2

سایر آنیونهای فلزی

(CO32-)کربنات

کربنات استرانسیم  SrCO3

کربنات باریم  BrCO3

کربنات آهن (II)  FeCO3

کربنات منگنز  MnCO3

کربنات کبالت  CoCO3

کربنات نیکل  NiCO3

کربنات مس  Cu2CO3(OH)2

کربنات سرب  PbCO3

سایر آنیونهای فلزی

(OH)هیدروکسید

هیدروکسید منیزیم  Mg(OH)2

هیدروکسید استرانسیم  Sr(OH)2

هیدروکسید کروم  Cr(OH)3

هیدروکسید منگنز  Mn(OH)2

هیدروکسید آهن (II)  Fe(OH)2

هیدروکسید آهن (III)  Fe(OH)3

هیدروکسید کبالت  Co(OH)2

هیدروکسید نیکل  Ni(OH)2

هیدروکسید مس  Cu(OH)2

هیدروکسید روی  Zn(OH)2

هیدروکسید کادمیم  Cd(OH)2

هیدروکسید سرب  Pb(OH)2

هیدروکسید قلع  Sn(OH)2

هیدروکسید بیسموت  Bi(OH)3

سایر آنیونهای فلزی

(MoO42-)مولیبدات

مولیبدات استرانسیم    SrMoO4

مولیبدات باریم    BaMoO4

مولیبدات کروم    CrMoO4

مولیبدات منگنز    MnMoO4

مولیبدات آهن (II)    FeMoO4

مولیبدات آهن  (III)   Fe2(MoO4)3

مولیبدات کبالت  CoMoO4

مولیبدات نیکل  NiMoO4

مولیبدات مس    CuMoO4

مولیبدات روی    ZnMoO4

مولیبدات کادمیم    CdMoO4

مولیبدات قلع    SnMoO4

مولیبدات سرب    PbMoO4

مولیبدات آنتیموان    Sb2(MoO4)3

مولیبدات بیسموت    Bi2(MoO4)3

سایر آنیونهای فلزی

(WO42-)تنگستات

تنگستات استرانسیم    SrWO4

تنگستات باریم    BaWO4

تنگستات کروم    CrWO4

تنگستات منگنز    MnWO4

تنگستات آهن (II)    FeWO4

تنگستات آهن (III)   Fe2(WO4)3

تنگستات کبالت    CoWO4

تنگستات نیکل    NiWO4

تنگستات مس    CuWO4

تنگستات روی    ZnWO4

تنگستات کادمیم    CdWO4

تنگستات قلع    SnWO4

تنگستات سرب    PbWO4

تنگستات آنتیموان    Sb2(WO4)3

تنگستات بیسموت    Bi2(WO4)3

سایر آنیونهای فلزی

(PO43-)فسفات

فسفات استرانسیم   Sr3(PO4)2

فسفات  باریم   Ba3(PO4)2

فسفات  منگنز     Mn3(PO4)2

فسفات  آهن (II)     Fe3(PO4)2

فسفات  آهن (III)   FePO4

فسفات  کبالت   Co3(PO4)2

فسفات  نیکل   Ni3(PO4)2

فسفات  مس   Cu3(PO4)2

فسفات  روی   Zn3(PO4)2

فسفات  کادمیم   Cd3(PO4)2

فسفات  قلع   Sn3(PO4)2

فسفات  سرب   Pb3(PO4)2

فسفات  آنتیموان   SbPO4

فسفات  بیسموت   BiPO4

سایر آنیونهای فلزی

خرید و قیمت انواع آنیون های فلزی:

مشتریان پارسیان مرک میتوانند برای استعلام قیمت و یا ثبت سفارش آنیوهای فلزی پارسیان مرک از طریق تماس با شماره های مرکز پارسیان مرک موجود در انتهای صفحه و یا شماره تلفن همراه مدیریت فروش  ( ۰۹۱۵۵۲۴۶۶۲۷ ) اقدام نمایند.